OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY BARENBRUG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

               W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U.2019.1649 z dnia 2019.08.30 ze zm.), informujemy, iż Barenbrug Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) ul. Sowia 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000030841, REGON 010733924, NIP 9720495365, kapitał zakładowy 50.000,00 zł,  zalicza się do kategorii (posiada status) dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 2020.05.26 ze zm.)

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY BARENBRUG HOLLAND B.V

 

               W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U.2019.1649 z dnia 2019.08.30 ze zm.), informujemy, iż Barenbrug Holland B.V. z siedzibą Stationsstraat 40, 6515AB Nijmegen, wpisana do Rejestru Handlowego Izby Przemysłowo-Handlowej Holandii dla Geldrii Centralnej pod numerem RSIN 001825872 kapitał wpłacony 397.058,00 EUR, zalicza się do kategorii (posiada status) dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 2020.05.26 ze zm.).